NetUP Internet TV / OTT

NetUP OTT là giải pháp được pháp triển để cung cấp dịch vụ IPTV tương tác qua mạng Internet. Trái ngược với IPTV ở các mạng tư nhân mà các kênh truyền hình trực tiếp thường được phân phối bằng phương thức phát đa hướng và có tỉ lệ bit cao, truyền hình Internet (OTT) đòi hỏi phát đơn hướng và cần có bộ mã hóa-giải mã hiệu quả hơn. Đó là lý do bắt buộc phải có thiết bị chuyển mã và phát phụ trợ.

Thiết lập bao gồm các bộ phận chính:

và một số bộ phận tùy chọn:

DVB đến cổng IP và Bộ chuyển mã nhận và chuẩn bị các luồng truyền hình trực tuyến để phân phối thông qua mạng Internet. Máy chủ CDN nhận các luồng đã được chuyển mã, phân phối chúng giữa những người dùng cuối và bảo vệ khỏi tình trạng sử dụng trái phép. Hệ thống IPTV trung gian và thanh toán có chức năng quản lý bộ giải mã tín hiệu truyền hình IP và tài khoản người dùng.

Sơ đồ giải pháp NetUP OTT

Sơ đồ giải pháp NetUP OTT

Các dịch vụ được hỗ trợ:

  • Các kênh truyền hình
  • Chương trình điều khiển điện tử (EPG)
  • Video theo yêu cầu (VoD)
  • Rạp chiếu phim ảo (nVoD)
  • Truyền hình theo yêu cầu (Catch Up TV, Catch Up TV)
  • Truyền hình tạm dừng (TSTV, Pause Live TV)